REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu Internetowego www.paulinakulikowska.com, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

I DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin oraz wszystkie załączniki stanowiące jego integralną część, w tym również  „Polityka prywatności”.  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym jest mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku, art. 8, o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).   
 2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16. Poz. 93 ze zm.)    
 3. Sprzedający – Justyna Kulikowska, posiadająca  NIP: 542-106-70-33, oraz REGON: 364357013, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Wyszyńskiego 6a lok 19, 15-888 Białystok 
 4. Kurs wideo  zestaw nagrań umieszczonych w Serwisie pod konkretną nazwą, których Sprzedający jest twórcą oraz właścicielem oraz, co do których Sprzedający posiada prawa autorskie. 
 5. Usługa – usługi oferowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży. 
 6. Usługa dodatkowa – usługa dodatkowa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza usługami sklepu 
 7. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży,
 8. Przedmiot transakcji – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu, 
 9. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.paulinakulikowska.com, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupów określonych Towarów i Usług. 
 10. Serwis – internetowy serwis usługowy www.paulinakulikowska.com na który składa się kompleks Usług świadczonych na rzecz Klienta i za pośrednictwem, którego Klient może złożyć  Zamówienie
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Sprzedającym,   a Klientem za pośrednictwem  Serwisu lub Sklepu internetowego
 12. Zamówienie – czynność podejmowania przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów i Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży tych Towarów i Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis świadczy sprzedaż Towarów i  Usług wyszczególnionych w Sklepie Internetowym.
 2. Dostęp do kursów zarówno bezpłatnych, jak i płatnych wymaga założenia konta na stronie www.paulinakulikowska.com. Do założenia konta wymagane jest podanie: imienia, nazwiska, adresu email. 
 3. Warunkiem koniecznym do utworzenia konta jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję Regulamin”. W trakcie zakładania konta Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres email.  
 4. Dostęp do kursów płatnych wymaga wniesienia opłaty.  
 5. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 6. Sklep Internetowy www.paulinakulikowska.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do  odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przepisów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 8. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 
 9. Za pośrednictwem Serwisu możliwy jest zakup wszystkich Produktów i Usług wyszczególnionych w ofercie sklepu.
 10. Wszystkie Produkty oraz Usługi znajdujące się w serwisie www.paulinakulikowska.com  objęte prawami autorskimi, stanowią własność intelektualną ich twórców i są chronione prawem autorskim. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane ani udostępniane innym osobom, nie mogą być również udostępniane publicznie. 
 11. Szkolenia, konsultacje, terapie oraz wszystkie inne Usługi nie zastępują leczenia medycznego, czy też farmakologicznego. 
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sprzętu Kupującego, sieci oraz nośników używanych w celu zakupu Produktów lub Usług na stronie www.paulinakulikowska.com 
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.   

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych: 
 • Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internetowej, wyposażonego w sprawny system operacyjny np. Linux, Windows itp.
 • Zainstalowanie na w/w. urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do sieci internetowej, takiej jak: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies
 • Posiadanie aktywnego konta email.
 • Posiadanie programu obsługującego formaty pliku PDF. 

IV ZAMÓWIENIA I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie podane na stronie www.paulinakulikowska.com ceny są cenami brutto podanymi w złotych polskich wraz z doliczonym podatkiem VAT. 
 2. Płatność może być dokonana w formie: 
 • Karty kredytowe lub debetowej online
 • Przelewu z konta bankowego 
 • Przelewu internetowego  
 • Przelewu tradycyjnego 
 1. Po zaksięgowaniu płatności, Kupujący otrzymuje dostęp do zakupionego kursu online. 
 2. Podane ceny za poszczególne Usługi i Produkty nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.paulinakulikowska.com
 4. Zamówienie jest skuteczne po dokładnym wypełnieniu formularza zamówienia i podaniu dokładnych danych kontaktowych oraz dokładnym adresie e-mail, na który ma być przesłane szkolenie. 
 5. W przypadku, gdy dane są niekompletne lub podane nieprawidłowo Sprzedający ma prawo skontaktować się z Kupującym. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym.
 6. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu płatności. W przypadku Kursów wideo, nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności. 
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres, dokumentu potwierdzającego zakup, w tym faktury VAT, faktur korygujących. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawienia i przesłania faktury VAT w formie obrazu elektronicznego (pdf), zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (ze zm.) o przesyłaniu faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania Izbie Administracji Skarbowej.
 8. Wraz ze złożeniem zamówienia klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych wyłącznie w celu  realizacji Zamówienia.

V REKLAMACJE

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach: 
 • W przypadku opóźnienia  realizacji lub dostarczenia Towaru lub Usług
 • W przypadku nieprawidłowych danych na fakturze lub paragonie
 • W przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego przedmiotu lub usługi 
 1. Reklamację należy składać mailowo na adres: hello@paulinakulikowska.com podając imię, nazwisko, adres email, numer zamówienia oraz opisać powód składania reklamacji. 
 2. Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wpłynięcia reklamacji w formie elektronicznej lub w formie listu.
 3. Kupujący o rozpatrzeniu reklamacji zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 

VI ODOSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem zwykłych kosztów wysyłki Towaru do Sprzedającego w ciągu 14 dni od dnia odebrania Towaru lub w przypadku Usług w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może odstąpić od Umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, na adres: hello@paulinakulikowska.com. Oświadczenie można sformułować samodzielnie lub skorzystać z dołączonego formularza.
 3. Klient otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną 
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy  Sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
 • Gdy Sprzedający zaczął wykonywać usługę, za zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy
 • Przedmiot świadczenia jest rzeczą nieprefabrykowaną i został wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • Dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego, lub zapisanego na informatycznych nośnikach danych, dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało  usunięte  z oryginalnego opakowania,
 • Gdy klientowi zostały przekazane świadczenia  o właściwościach określonych przez Klienta lub ściśle związanych z osobą  Klienta,   
 • Świadczenia, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone,
 • Sprzedający poinformował o utracie prawa do odstąpienia od Umowy,
 1. Dzień dostarczenia Klientowi kursu online uważa się za  moment świadczenia usługi. Po tym terminie Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić  to, co sobie na jej  podstawie wzajemnie świadczyły.
 3. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży. 
 5. Sprzedający dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu Towaru  w stanie nienaruszonym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży. 
 6. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego oraz jego opakowania pokrywa Klient.